Medezeggenschapsraad (MR)        

Zoals elke school heeft ook kbs De Keijenberg een Medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijk geregeld orgaan, volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De medezeggenschapsraad vormt een klankbord voor de schoolleiding en denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR is een orgaan waarin personeel en ouders zijn vertegenwoordigd om ‘medezeggenschap’ of inspraak te hebben over belangrijke zaken op school, met name waar het effect heeft op meer dan één of enkele kinderen, ouders of teamleden. Daartoe heeft de MR ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- of instemmingsbevoegdheid. De MR beluisterd en bevraagd de schoolleiding op actuele ontwikkelingen, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. Onderwerpen als onderwijskwaliteit, veiligheid, onderwijstijden, vakantierooster of formatie komen zo aan de orde.

De MR bestaat uit een personeels- en een oudergeleding, voor onze school ieder vier personen, nu nog evenwichtig vertegenwoordigd vanuit beide locaties. De schoolleiding maakt per definitie geen deel uit van de MR. De zittingstermijn voor de MR-leden bedraagt drie jaar, dat eenmaal verlengd kan worden. Bij het aflopen van een of twee zittingstermijnen, of bij eventueel tussentijds ontstaan van een vacature, worden er voor de oudergeleding verkiezingen gehouden, waarbij in dat geval ouders worden opgeroepen om zich kandidaat te stellen.

Vergaderingen MR

De MR vergadert gemiddeld zes keer per jaar, waarbij de directeur meestal aanwezig is en de MR informeert over zaken als schoolbeleid, mededelingen vanuit het team, vakantierooster of formatie. Een vergadering van de MR is in de regel openbaar. De vergaderdata worden vermeld in de nieuwsbrief en indien gewenst kan de agenda worden opgevraagd. Als gekozen vertegenwoordiging vormt de oudergeleding graag een luisterend oor voor allerhande zaken die spelen, dus spreek ons gerust aan als u iets over bijvoorbeeld het schoolbeleid kwijt wilt, zodat wij dit kunnen meenemen in een vergadering. De laatste notulen en het jaarverslag zijn hieronder op deze website te vinden. Daarnaast houdt de MR u regelmatig via de nieuwsbrief op de hoogte van belangrijke zaken die besproken zijn of zullen worden.

Vergaderschema 2019
18 september
6 november
15 januari
11 maart
19 mei
17 juni


SKOVV en GMR

Naast de MR is er binnen de stichting waar onze school bij is aangesloten, de SKOVV, ook een gemeenschappelijke MR (GMR) die de bovenschoolse beleidszaken behandeld. Daarbij moet gedacht worden aan zaken als de begroting, huisvestingsbeleid, Tussen Schoolse Opvang (TSO), veiligheidsprotocollen, kwaliteitsbeleid en ICT-beleid. Hierover kunt u tevens de website van de SKOVV raadplegen op: Klik hier

Mocht u vragen, opmerkingen hebben ten aanzien van algemene zaken rond het onderwijs op of de organisatie van de De Keijenberg of over de MR zelf, dan kunt u mailen naar: mr.kb@skovv.nl


De huidige samenstelling van de MR is:

Personeel MR Ouders MR
Miranda Jansen Don Bosco Thijs Meijer (voorzitter) Don Bosco
Martin Robbers Don Bosco Eef van de Meijdenberg Don Bosco
Gemma Baars Vita Vera Marloes Veldink Vita Vera
Tanja Brugman Vita Vera Kees van Dam (secretaris) Vita Vera

Info MR

Jaarverslag 2018-2019 MR
Notulen Juni 2019
Notulen mei 2019 MR.pdf
Notulen mrt 2019 MR.pdf
Notulen jan 2019 MR.pdf
Notulen nov 2018 MR.pdf
Notulen sept 2018 MR.pdf
Notulen juni 2018 MR.pdf
Jaarverslag 2017-2018 MR.pdf
Huishoudelijk Reglement MR 2017