Groepen

 Schooljaar 2020-2021 hebben we 10 groepen.

Groep Vis (1/2A)Juf Miranda en Juf Corine
Groep Kikker (1/2B)Juf Mandy en Juf Elma
Groep Eend (2C)Juf Francis en Juf Elma
Groep 3Juf Jackie en Juf Coby
Groep 4Juf Melanie en Juf Maaike
Groep 5Meester Martin
Groep 6Juf Hetty en Juf Wies
Groep 7Juf Tanja en Juf Gemma
Groep 7/8Juf Monique en Juf Ellen
Groep 8Juf Simone en Juf Ivonne