Groepen

 Schooljaar 2023-2024 hebben we 8 groepen.

Groep Vis (1/2A) Juf Maaike en Juf Corine
Groep Kikker (1/2B) Juf Mandy en Juf Elma
Groep 3 Juf Jackie en Juf Melanie
Groep 4 Juf Ellen en Juf Hanny
Groep 5 Meester Martin en juf Wies
Groep 6 Juf Monique en Juf Simone
Groep 7 Juf Tanja en Juf Wies
Groep 8 Juf Ivonne en Juf Simone