Groepen

 Schooljaar 2022-2023 hebben we 9 groepen.

Groep Vis (1/2A)Juf Miranda en Juf Corine
Groep Kikker (1/2B)Juf Mandy en Juf Elma
Groep 3Juf Jackie en Juf Maaike
Groep 4Juf Melanie en Juf Hanny
Groep 5Meester Martin
Groep 6Juf Wies en Juf Francis
Groep 7Juf Tanja en Juf Ellen
Groep 8Juf Monique en Juf Simone
Groep 8Juf Ivonne en Juf Simone