Groepen

 Schooljaar 2019-2020 hebben we 10 groepen.

Groep Vis (1/2A)Juf Miranda en Juf Corine
Groep Kikker (1/2B)Juf Many en Juf Elma
Groep 3Juf Jackie en Juf Maaike
Groep 4Juf Coby en Juf Wies
Groep 5AJuf Melanie en Juf Ellen
Groep 5BMeester Martin
Groep 6AJuf Tanja en Juf Wies
Groep 6BJuf Hetty en Juf Gemma
Groep 7Juf Caroline en Juf Gemma
Groep 8Juf Monique en Juf Simone