Groepen

 Schooljaar 2020-2021 hebben we 9 groepen.

Groep Vis (1/2A)Juf Miranda en Juf Corine
Groep Kikker (1/2B)Juf Mandy en Juf Elma
Groep 3Juf Jackie en Juf Maaike
Groep 4Juf Coby en Juf Melanie
Groep 5Meester Martin
Groep 6Juf Hetty en Juf Ellen
Groep 6/7Juf Tanja en Juf Wies
Groep 7Juf Caroline en Juf Gemma
Groep 8Juf Monique en Juf Simone