Medezeggenschapsraad

Zoals elke school heeft ook de Keijenberg een Medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijk geregeld orgaan, volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De medezeggenschapsraad vormt een klankbord voor de schoolleiding en denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR is een orgaan waarin personeel en ouders zijn vertegenwoordigd om ‘medezeggenschap’ of inspraak te hebben over belangrijke zaken op school. Daartoe heeft de MR ten aanzien van een aantal onderwerpen advies- of instemmingsbevoegdheid. Onderwerpen als onderwijskwaliteit, veiligheid, onderwijstijden, vakantierooster of formatie komen zo aan de orde.

Vergaderingen MR

De MR vergadert gemiddeld zes keer per jaar, waarbij de directeur aanwezig is en de MR informeert over zaken als schoolbeleid, mededelingen vanuit het team, vakantierooster of formatie. Een vergadering van de MR is in de regel openbaar. De vergaderdata worden vermeld in de nieuwsbrief en indien gewenst kan de agenda worden opgevraagd. Als gekozen vertegenwoordiging vormt de oudergeleding graag een luisterend oor voor allerhande zaken die spelen, dus spreek hen gerust aan als u iets over bijvoorbeeld het schoolbeleid kwijt wilt, zodat wij dit kunnen meenemen in een vergadering. De MR houdt u regelmatig via de nieuwsbrief op de hoogte van belangrijke zaken die besproken zijn of zullen worden.

De huidige MR bestaat uit:
Personeel Ouders      
Miranda Jansen Dorothée Jansen
Mandy Kiewiet  Anne-Marieke Arendsen
Simone van Bergen            Huib Geboers
   

Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor de MR, dan kunt u mailen naar: mr.kb@skovv.nl

 

SKOVV en GMR

Naast de MR is er binnen de stichting waar onze school bij is aangesloten, de SKOVV, ook een gemeenschappelijke MR (GMR) die de bovenschoolse beleidszaken behandeld. Daarbij moet gedacht worden aan zaken als de begroting, huisvestingsbeleid, TSO (Tussen Schoolse Opvang), veiligheidsprotocollen, kwaliteitsbeleid en ICT-beleid. Hierover kunt u tevens de website van de SKOVV raadplegen: 

 

 

Klik hier

De huidige MR bestaat uit:

Personeel   Ouders     
Miranda Jansen Dorothée Jansen
Mandy Kiewiet  Anne-Marieke Arendsen
Simone van Bergen Huib Geboers
   


Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor de MR, dan kunt u mailen naar: mr.kb@skovv.nl