Vakanties, vrije dagen en verlof


 

Vakantierooster schooljaar 2023-2024 

Eerste schooldag 28 augustus 2023
Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024
Goede Vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Hemelvaart  9 en 10 mei 2024 (in meivakantie)
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2024
Start schooljaar 2024-2025 19 augustus 2024

 

Studiedagen en vrije dagen 2023-2024 

Studiedag 1 di 12 september 2023
Studiedag 2 woe 4 oktober 2023
Studiedag 3 woe 6 december2023
Studiedag 4 ma 19 februari 2024
Studiedag 5 do 20 juni 2024
Studiedag 6 vrij 21 juni 2024

 

Continurooster 2023-2024

Sinterklaas 5 december 2023
Carnaval 9 februari 2024

Koningsspelen

26 april 2024

 

 Verlof 

Leerplicht  

De leerplichtwet biedt de mogelijkheid om extra verlofdagen aan te vragen. Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de vijfde verjaardag. Dit betekent dat ouders hun kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mogen houden. Bij bijzondere omstandigheden kunt u verlof aanvragen. Het beoordelen gebeurt door de directeur en zij hanteert de richtlijnen, zoals die door RBL Midden-Gelre zijn opgesteld.  

Verlof voor extra vakantie of speciale gelegenheden (huwelijk, jubilea, enz.) 

Voor speciale gelegenheden kan verlof aangevraagd worden. In bepaalde, uitzonderlijke gevallen is het ook mogelijk om buiten de reguliere schoolvakanties extra (vakantie)verlof aan te vragen. Het gaat hierbij om ouders die voor hun werk tijdens alle gewone schoolvakanties (2 weken aaneengesloten) niet weg kunnen. Een aanvraag kan dan, vergezeld van een werkgevers-verklaring, worden ingediend met een maximum van twee weken per schooljaar. Er wordt geen verlof verleend in de eerste twee weken van het schooljaar. 

Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, tandarts, etc. 

Zo’n bezoek hoeft u niet aan te vragen met dit formulier. U kunt dit mededelen aan leerkracht van uw kind via Social Schools. We vragen u wel om dit soort afspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd te laten vallen. 

Vrijstellingsregeling 5-jarigen   

Een bijzondere leerplichtregeling geldt voor 5-jarigen. Deze regeling houdt in dat indien beargumenteerd kan worden dat er sprake is van een noodzaak, er voor een kind afgeweken kan worden van de leerplicht tot de leeftijd van maximaal zes jaar en voor maximaal 5 uur per week. 

4-jarigen 

Voor 4-jarigen geldt nog geen leerplicht. Het is wel de bedoeling om verlof via dit formulier aan te vragen. 

Formulier

In onderstaande download kunt het het verlofformulier vinden. Ook kunt u een exemplaar krijgen bij de leerkracht of de conciërge. Lever dit ingevulde formulier vroegtijdig in bij de directeur. Zo hebben wij tijd om het te verwerken en kunt u nog wat regelen indien uw verzoek niet wordt gehonoreerd. Vanzelfsprekend wacht u eerst op toestemming voordat u een reis/vakantie plant.

 

 

Als de schoolleider of leerplichtambtenaar uw aanvraag voor extra verlof afwijst en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de directeur. De directeur zal dan opnieuw naar uw verzoek kijken. Wanneer u het opnieuw niet eens bent met het besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk in beroep gaan bij de rechtbank. Een beroepsschrift heeft geen schorsende werking, het extra verlof mag niet alvast worden opgenomen.